fbpx

Miket tartalmazzon a meghatalmazás minta?

Miről fogsz olvasni?

Más személy meghatalmazás útján történő képviselete általános jelenség nemcsak a jog világában, hanem a hétköznapokban egyaránt. Számos esetben találunk példát arra, hogy valaki nem tud eljárni hivatalos vagy nem hivatalos ügyeiben. Ennek különböző okai lehetnek, külföldi tartózkodás, egészségi állapot vagy éppen jogi értelemben vett cselekvőképtelenség mind vezethet oda, hogy az adott illető képviseletre szorul. 

Ilyen és ehhez hasonló helyzetekben jelenthet nagy segítséget, ha kéznél van egy jó, formai és tartalmi követelményeknek is megfelelő meghatalmazás minta. Mostani bejegyzésünkben ezt a témakört jártuk körbe, a gyakorlati példák mellett kitérve többek között a meghatalmazás és megbízás közötti különbségekre és azokra a formai és tartalmi követelményekre, amelyeket be kell tartani egy meghatalmazás minta készítése esetén.

Meghatalmazás minta letöltése

Meghatalmazási minta

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Mit jelent jogi értelemben a meghatalmazás?

A meghatalmazás a meghatalmazó személy olyan egyoldalú jognyilatkozata, amelyben valamely más személyt feljogosít arra, hogy őt képviselve nevében eljárjon, jogokat szerezzen és kötelezettségeket vállaljon. Szólhat egy meghatározott ügyre, például egy hivatali eljárásra, azonban létezik általános meghatalmazás is, amely a meghatalmazottat nem egy konkrét ügyben való képviseletre jogosítja fel, hanem arra, hogy általánosságban lássa el képviseletét. Ez a két eset gyakorlatilag a skála két végpontja, ezek között előfordulhat ügycsoportokra vagy éppen meghatározott időszakra szóló meghatalmazás is. Előbb azonban nézzük meg az erre a jogintézményre vonatkozó törvényi rendelkezéseket!

Milyen jogszabálynak kell megfelelnie a meghatalmazás mintának?

Mint polgári jogi jogintézmény, a meghatalmazás szabályait a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) találhatod meg, a képviseletre vonatkozó rendelkezések között. A jogszabály kimondja, hogy főszabály szerint más személy útján is lehet jognyilatkozatot tenni: a képviselő által megtett jognyilatkozat pedig közvetlenül a képviseltet jogosítja és kötelezi. Képviselet létrejöhet jogszabály, bírósági vagy hatósági határozat alapján, alapulhat létesítő okiraton (gondolj például a cégjegyzési jogra, amely gyakorlatilag a cég képviseletét jelenti az üzleti világban), valamint meghatalmazáson.

Milyen esetei lehetnek a képviseletnek?

Láthatod, hogy a meghatalmazás csak az egyik módja a képviseletnek. Teljesen magától értetődő, hogy egy kisgyermek még nem rendelkezik teljes belátási képességgel ügyei viteléhez, ezért helyette szülei járnak el bármilyen hivatalos ügyintézés során. A jogban azonban nem nagyon vannak magától értetődő dolgok, ezért ebben az esetben a képviselet jogszabályon, méghozzá a Ptk. vonatkozó családjogi szabályain alapul

Hatósági határozatra pedig a gyámhivatal gyámság alá helyező határozata lehet példa, amelynek megfelelően a gyám a gyámsága alatt állónak gondozója, vagyonának kezelője, és törvényes képviselője is lesz egyben. Gondnokság alá helyezésről pedig kizárólag a bíróság jogosult dönteni határozat formájában, amely a gondnokot hasonló jogkörökkel ruházza fel, mint a gyámhivatali határozat a gyámot.

Mire jogosít fel a meghatalmazás?

A meghatalmazás tehát képviseletet jelent – annyiban azonban jelentősen eltér a fenn bemutatott esetektől, hogy annak tartalma, terjedelme elsősorban a meghatalmazó mérlegelésén múlik. Amíg például a szülő törvényes képviseleti joga a törvény által meghatározott, addig a meghatalmazás főszabály szerint addig és olyan ügyekre terjed ki, ahogyan a meghatalmazást adó rendelkezik. Fontos, hogy a meghatalmazás minta is minden esetben egy egyoldalú jognyilatkozat, nem pedig megállapodás – de miért fontos ez és mi következik ebből?

Meghatalmazás vs. megbízás – mi a különbség közöttük?

Fontos egymástól elhatárolni a két jogintézmény, hiszen bár van hasonlóság közöttük, az alapvető különbségek azért erősebbek. A megbízás egy szerződés, és mint ilyen, a felek kölcsönös, egybehangzó akarata, tehát megállapodása alapján jön létre. A megbízott pedig köteles ellátni a megbízó által rábízott feladatot, amelyet egy írásbeli szerződés esetén mindkét fél aláírásával szentesítenek.

Ezzel szemben a meghatalmazás egy egyoldalú jognyilatkozat, amelyet a meghatalmazást adónak a képviselőhöz, az érdekelt hatósághoz, bírósághoz vagy ahhoz a személyhez kell intéznie, akihez a meghatalmazás alapján a képviselő jognyilatkozatot jogosult tenni.

Itt tehát egy jogosultságról, gyakorlatilag egy lehetőségről beszélünk, a meghatalmazottnak nem kötelezettsége a képviseletet ellátni. Éppen ezért az ő aláírása nem is része egy meghatalmazás minta érvényességi kellékeinek – de nézzük is meg pontosan, milyen követelményeknek kell megfelelnie. 

Melyek a meghatalmazási minta tartalmi követelményei?

A meghatalmazás önmagában egy rövid, egyszerű dokumentum, tartalmi szempontból a leglényegesebb kérdéseken kívül főszabályként sok mindennek valóban nem kell benne szerepelnie. 

  • Ki kell belőle derülnie a meghatalmazó és a meghatalmazott személyének, egyértelműen beazonosítható módon. Így fel kell benne tüntetni a személyek nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímét és személyi igazolvány számát.
  • Meg kell benne jelölni a címzettet, azaz azt a hatóságot, bíróságot, más személyt, aki előtt a meghatalmazott eljárni jogosult.
  • Valamint azokat az ügyeket, ügycsoportokat, amelyekben ezt a képviseletet ellátja
  • Nem kötelező elem, de sok esetben célszerű lehet annak rögzítése, hogy meddig érvényes a meghatalmazás, akár -tól -ig dátum formájában vagy más, egyértelműen beazonosítható módon.

És mire kell figyelni formai szempontból?

A formai követelményekkel kapcsolatban úgy rendelkezik a Ptk., hogy a meghatalmazáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a meghatalmazás alapján megtehető jognyilatkozatra előír. Egy hivatali ügyintézéssel kapcsolatban a legtöbb esetben nincsenek különleges szabályok, alapvetően a meghatalmazást szóban is lehetne adni – azonban ennek értelemszerűen igencsak nehézkes a bizonyítása, így ilyen esetben egy, legalább a minimális tartalmi elemeket tartalmazó meghatalmazást mintát célszerű használni. 

A legjobb példa a kötelező írásbeliségre egy ingatlan adásvétele során ellátott képviselet. A Ptk. kifejezetten kimondja, hogy ha az adásvétel tárgya ingatlan, az adásvételi szerződést írásba kell foglalni. Így egy ilyen ügyben adott meghatalmazás – például egy földhivatali előtti képviselet tárgyában – kizárólag írásbeli alakban lesz érvényes.

Mint említettük, főszabály szerint nem szükséges, hogy a meghatalmazott is aláírja a dokumentumot, azonban lehetnek olyan esetek, amikor ezt például külön jogszabály előírja – ilyen például az ügyvédnek adott meghatalmazás. Két tanú alkalmazásáról viszont valamennyi esetben gondoskodni kell.

A meghatalmazás formai szabályaira ugyanis a Ptk. okiratokra vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni és meg kell felelnie a teljes bizonyító erejű magánokirat vagy a közokirat követelményeinek. Ennek megfelelően akkor is érvényes lehet, ha azt a meghatalmazó saját kezűleg írta is aláírta. Egy meghatalmazás minta azonban ennél rendezettebb képet mutat, nem kézírással készül – így ennek hitelességéhez két tanú aláírására is szükséged lesz, akik azonosításához nevük mellett lakcímüket és személyi igazolvány számukat szükséges feltüntetni.

Milyen speciális esetek léteznek? Lehetséges általános meghatalmazást adni?

Pénzintézetek esetében elképzelhető, hogy szigorúbb előírásokat fogalmaznak meg mind formai, mind tartalmi szempontból. A Magyar Nemzeti Bank 9/2020. (VII.14.) számú ajánlása szerint, fogyasztóvédelmi szempontokra is figyelemmel kötelező jelleggel írja elő számukra, hogy a pénzintézet honlapján tegye közzé az általuk elfogadott meghatalmazás mintadokumentumot.

Szintén egy különös esete a meghatalmazásnak, amikor valaki ügyeinek vitelében tartósan akadályozva van, például egy huzamosabb külföldi tartózkodás esetén. Ilyenkor nem konkrét ügyekre vagy ügycsoportokra ad meghatalmazást, hanem arra, hogy az adott személy általánosságban, valamennyi felmerülő ügyben járjon el helyette. Ilyenkor a dokumentumot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Arra azonban felhívjuk a figyelmedet, hogy vannak olyan esetek – mint például a pénzintézetek előtti képviselet – ahol különös előírások vannak érvényben és az általános meghatalmazást nem fogadják el.

És végül, itt szólnánk a meghatalmazás időtartamáról. Mint ahogy a tartalmi követelmények kapcsán említettük, lehetőség van arra, hogy csak egy adott időszakra biztosítsunk képviseleti jogosultságot valaki számára. Ez szintén elsősorban a meghatalmazást adó belátásától függ, azonban még az általános meghatalmazás is legfeljebb öt évre szólhat. Az ennél hosszabb időre adott jogosultság az öt év elteltével automatikusan megszűnik.

Meghatalmazási minta letöltése

Meghatalmazás minta letöltése

Meghatalmazási minta

4.9
4.9/5

509 értékelés alapján

Miért fontos a szakszerű jogi tanácsadás?

Mint láthattad, a meghatalmazás minta egy viszonylag egyszerű dokumentum – lényegesen kevesebb háttérismeretet igényel, mint egy ingatlan adásvételi szerződés vagy egy alapító okirat elkészítése. Ugyanakkor buktatók minden esetben előfordulhatnak, lehetnek olyan speciális, akár ágazati jogszabályi előírások, amelyek további, szigorúbb követelményeket írnak elő.

A meghatalmazáshoz mindig kapcsolódik valamilyen ügylet, amelyhez a képviseleti jogosultság kapcsolódik: ez lehet egy egyszerű hivatali ügyintézés, de akár gépjármű vagy ingatlan adásvétel is. A BP Legalnál tapasztalt kollegaink mindenben segítségedre lesznek, legyen szó jogi tanácsadásról, földhivatali vagy más hivatalos ügyintézésről. Az általunk is használt meghatalmazás mintát itt te is el tudod érni, ha pedig szakszerű és hozzáértő jogi segítségre van szükséged, keress minket, lépj velünk kapcsolatba!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Hova küldjük a meghatalmazás minta szerződést?