fbpx

Taggyűlés

A taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság legfőbb döntéshozó szerve, amely testületben valamennyi tulajdonos – személyesen vagy képviselet útján – jogosult részt venni

A taggyűlést a társaság ügyvezetője, a tagoknak küldött meghívó útján hívhatja össze. Főszabály szerint a meghívó elküldése és a taggyűlés között 15 napnak kell eltelnie. A társasági szerződés ettől eltérhet, azonban 3 napnál rövidebb határidőt nem állapíthat meg. 

A taggyűlés akkor tekinthető határozatképesnek, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ennek megállapításához nem a részt vevő tagok számát, hanem az általuk képviselt törzstőke mértékét kell figyelembe venni. Főszabály szerint ugyanis a tagok szavazati jogának mértéke a tag vagyoni hozzájárulásához igazodik. Ezek a rendelkezések azonban megnehezíthetik, adott esetben el is lehetetleníthetik egy társaság működését. Ezért amennyiben a taggyűlés határozatképtelen, úgy lehetőség van megismételt taggyűlést tartani, amely bizonyos feltételek mellett a jelenlevők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes lesz.

A Ptk. ezen kívül is rengeteg technikai szabályt fogalmaz meg a taggyűlés összehívásával és menetével kapcsolatban: 

  • A taggyűlés főszabály szerint nem nyilvános. Azon a tagokon kívül a társaság ügyvezetői és a felügyelőbizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt.
  • A taggyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, erről az ügyvezető köteles gondoskodni. Illetve köteles a tagok által hozott határozatoka késedelem nélkül átvezetni a határozatok könyvébe.
  • A társasági szerződés lehetővé teheti, hogy az ülést elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével tartsák meg, illetve engedélyezheti a határozathozatalt ülés tartása nélkül is, például levélben történő szavazással. Ezeknek a részletkérdéseit a társasági szerződésben kell meghatározni.

A taggyűlés hatáskörébe tartoznak az alapvető személyi és üzleti kérdésekben való döntések. A Ptk. kifejezetten meghatároz bizonyos olyan alapvető kérdéseket, amelyek a törvény erejénél fogva a taggyűlés hatáskörébe tartoznak. A társasági szerződés a kötelező eseteken kívül is utalhat bizonyos tárgyköröket a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe. A Ptk. szerint a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik többek között:

  • a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása,
  • a nyereség felosztásáról való döntés,
  • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása is, amelyet a kft. saját tagjával, ügyvezetőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával köt.

A taggyűlés a korlátolt felelősségű társaság mellett az egyesülés legfőbb szerve is, amelyre alapvetően azonos, azonban néhány ponton eltérő szabályozás vonatkozik.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:188. – 3:197. §

Kapcsolódó fogalmak:

Copyright © 2022 – BP Legal

Minden jog fenntartva