fbpx

Létesítő okirat

A létesítő okirat egy jogi személyt (például gazdasági társaságot) létrehozó dokumentum. Ez rendezi a jogi személy alapvető működését: többek között a tagokat megillető jogokat és kötelezettségeket, a társaság tagjai együttműködésére vagy a döntéshozatalra vonatkozó szabályokat, illetőleg a nyereségből való részesedést és az esetleges veszteségek viselésének arányait. 

A létesítő okirat összefoglaló elnevezése azoknak a dokumentumoknak, amelyek az egyes jogi személyek létrehozására irányulnak. A gazdasági társaságok létesítő okiratát – a részvénytársaság és az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság (kft.) kivételével – társasági szerződésnek nevezzük. A részvénytársaság létesítő okirata az alapszabály, míg az egyszemélyes kft.-é az alapító okirat. 

A gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személy esetében pedig a létesítő okiratot

  • egyesületnél és szövetkezetnél alapszabálynak,
  • egyesülésnél társasági szerződésnek,
  • alapítványnál pedig alapító okiratnak nevezzük.

A létesítő okiratra szigorú formai, illetve tartalmi minimumkövetelmények vonatkoznak. Az okiratot valamennyi alapító tagnak alá kell írnia és azt közjegyzői okiratba vagy ügyvéd, illetve valamelyik alapító kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Fontos szabály, hogy ügyvéd csak olyan okiratot jegyezhet ellen, amit ő szerkesztett vagy ügyvédi irodája közreműködésével jött létre.

Ami a tartalmi követelményeket illeti, a létesítő okiratban ki kell fejezni az alapítók arra vonatkozó akaratnyilatkozatát, hogy a jogi személyt létre kívánják hozni. A létesítő okiratban ezen túl meg kell határozni a:

  • jogi személy nevét, székhelyét és célját vagy fő tevékenységét; 
  • továbbá a jogi személyt létesítő személy vagy személyek nevét, valamint azok lakóhelyét vagy székhelyét;
  • a jogi személy részére teljesítendő vagyoni hozzájárulásokat, azok értékét, továbbá a vagyon rendelkezésre bocsátásának módját és idejét; 
  • és a jogi személy első vezető tisztségviselőjét.

 

Az egyes konkrét jogi személy típusok, mint az egyes gazdasági társaságok létesítő okiratával kapcsolatban a törvény további kötelező előírásokat határozhat meg.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:4 – 3.11. § 

Kapcsolódó fogalmak: