fbpx

Jogutód

A jogutódlás egy jogi esemény, amely során a jogelőd személy megszűnését követően helyébe a jogutód  személy lép. Egyszerűen fogalmazva, amit természetes személyek, azaz emberek esetében öröklésnek nevezünk az is jogutódlás. Természetesen igaz ez a jogi személyek esetén is. A jogi személyek jogutódlással történő megszüntetésének az alábbi módjai léteznek.

  • Átalakulás, például egy társasági formaváltás, amikor kft. bt.-vé alakul. Egyesülés, ami történhet összeolvadás útján, amikor összeolvadó jogi személyek megszűnnek, és új jogi személy jön létre, illetve beolvadással, amikor pedig a beolvadó jogi személy szűnik meg és általános jogutódja az egyesülésben részt vevő másik jogi személy lesz.
  • Szétválás, amelynek szintén két típusa létezik. Különválás esetén a jogi személy megszűnik, és vagyona a különválással létrejövő több jogi személyre, mint jogutódokra száll át. Kiválás esetén pedig a jogi személy fennmarad, és vagyonának egy része a kiválással létrejövő új jogi személyre, mint jogutódra száll át. 

Egy jogi személy megszűnésének másik esete pedig a jogutód nélküli megszűnés. Ezzel találkozhatunk például akkor, amikor egy cég tulajdonosai nem kívánják tovább folytatni gazdasági tevékenységüket és végelszámolás keretében megszüntetik azt.

Az örökléshez való hasonlat valóban csak egy egyszerűsített megközelítése a dolgoknak, ugyanis a gazdasági társaságok jogutódlását számos törvény és alacsonyabb szintű jogszabály szabályozza. Nem pusztán a társaság vagyonáról kell rendelkezni, bár a vagyonmérleg-tervezet vagy a vagyonleltár-tervezet elkészítése valóban fontos szakasza a jogutódlás folyamatának. A megszűnő jogi személy tagjait is megilleti a választás lehetősége, nevezetesen, hogy kívánnak-e a jogutód gazdasági társaságnak is a tagjai lenni. Amennyiben nem, úgy a jogelőd jogi személy vagyonából jogosultak lehetnek az őket megillető hányadra is. 

Főszabály szerint a jogutód jogi személyt illetik meg a jogelőd jogi személy jogai, és terhelik kötelezettségei. Így köteles helytállni a jogelőd tartozásaiért, ugyanakkor megilletik jogosultságai is, például védjegyek további használata. Egy különválás vagy kiválás azonban árnyalhatja ezt a képet, ekkor ugyanis a jogutódlás módjáról a feleknek a szétválási szerződésben kell rendelkezniük. 

Egy jogutódlás során rengeteg, adminisztratív teendő merülhet fel. A jogutódlást be kell jelenteni a cégbíróságnak és kérni kell a jogelőd cég törlését is. Szükséges lehet a jogelőd által megkötött szerződések módosítása, illetve adott esetben intézkedni szükséges a jogelőd jogi személy nevére kiállított hatósági engedélyekkel kapcsolatban is a jogutódlás engedélyezéséről. 

Vonatkozó jogszabályok:

  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény III. könyv XIII. fejezet

Kapcsolódó fogalmak: