fbpx

Aláírási címpéldány

Az aláírási címpéldány közjegyző által kiállított és hitelesített okirat, melynek célja egy adott céget képviselő személy aláírásképének azonosítása, annak igazolása, hogy a cég nevében aláírásra jogosult személy hogyan és milyen formában ír alá. A címpéldány önmagában a képviseleti jog igazolására nem alkalmas.

Az aláírási címpéldány tartalmazza a cég nevét, a cégjegyzésre jogosult adatait (név, lakcím), a cégjegyzésre jogosult képviseleti jogcímét, a cégjegyzésének módját és a tényleges aláírását. A cégjegyzésre jogosult kérésére az aláírási címpéldányon szerepeltethető a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is. A címpéldány kiállításához pedig aláíró személyi igazolványának / vezetői engedélyének és lakcímkártyájának, valamint a cégjegyzékszámnak / adószámnak, illetve 30 napnál nem régebbi hiteles cégkivonatnak / létesítő okiratnak a közjegyző előtti bemutatása szükséges.

Fontos különbséget tenni az aláírási címpéldány és az aláírásminta között. Aláírásminta kiállítására ügyvéd jogosult, azonban csak cégbírósági eljárás (cégbejegyzés vagy változásbejegyzés) során, és csak abban az esetben, ha a cég létesítő okiratát, illetve annak módosítását is ő készíti vagy szerkeszti és jegyzi ellen, továbbá az aláírásminta a cégbejegyzési vagy változásbejegyzési kérelem mellékleteként kerül benyújtásra. Aláírási címpéldányt ezzel szemben a közjegyző a cég képviselőjének kérésére bármikor készíthet, a szükséges közjegyzői díj megfizetése fejében.  Az aláírási címpéldány közokirat, így feltétel nélkül bizonyítja a benne foglalt tények valódiságát – ezzel szemben az ügyvéd által készített aláírásminta teljes bizonyító erejű magánokirat, ami a benne foglaltakat az ellenkező bizonyításáig tanúsítja.

A gyakorlatban az aláírás igazolására sok esetben elfogadják az aláírási címpéldányt és az aláírásmintát egyaránt. Bizonyos esetekben azonban – például európai uniós pályázat benyújtásához vagy hitelfelvételhez – , ha aláírási címpéldány benyújtását írják elő, akkor az aláírás-minta nem lesz megfelelő. Az aláírási címpéldány és az aláírás-minta tehát a legtöbb esetben helyettesíthetik egymást, azonban közokirati jellegének is köszönhetően az aláírási címpéldány tekinthető szélesebb körben elfogadottnak.

Végezetül fontos és hasznos az a szabály, mely szerint ha a cégjegyzésre jogosult aláírási címpéldánya (vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája) a cégbírósághoz benyújtásra került és azt a cégjegyzék is tartalmazza, akkor az egyes hatósági eljárások vagy hivatalos ügyintézések során az aláírás hitelessége elektronikusan is ellenőrizhető a cégbíróság rendszeréből, így az érintett céget nem lehet kötelezni annak csatolására.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
  • A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény.

Kapcsolódó fogalmak: