fbpx

Illetékmentesség 2024 - Minden, amit tudnod kell róla

Miről fogsz olvasni?

Ha a vagyonod bármilyen úton gyarapszik, főszabály szerint a növekedés összegének egy bizonyos százalékát illeték formájában be kell fizetned az államkasszába. A vagyonszerzési illeték jól ismert fogalom, hiszen életünk során számos esetben találkozhatsz vele, akár ingatlan, gépkocsi vásárlása esetén, ha egy nagyobb értékű örökség birtokába jutsz, netán elfogadsz egy értékesebb ajándékot. A főszabály alól azonban számos kivétel is létezik, a kedvezmények mellett bizonyos esetben akár teljes illetékmentességben is részesedhetsz.

A vagyonszerzés szempontjából lényegtelen, hogy ingyenesen vagy ellenérték fejében válsz a dolog tulajdonosává, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (Illetéktörvény) rendelkezései szinte minden vagyonszerzés esetén illetéket kell fizetned. Ha viszont a fizetési kötelezettséged fennáll, azt kell vizsgálni, hogy valamilyen úton illet-e téged abból kedvezmény, esetleg jogosult vagy-e valamilyen jogcímen az illetékmentességre. Mostani bejegyzésünkben ezt a kérdést járjuk körbe: számba vesszük az egyes illetéktípusokat és azok mértékét, illetve azokat az eseteket, amikor mentesülhetsz a fizetési kötelezettség alól. Nézzük is a legfontosabbakat!

Milyen típusú illetékmentességek léteznek?

Az illetékmentesség kapcsán két nagy csoportról, a személyes és a tárgyi mentességről beszélhetünk. A személyes illetékmentesség minden esetben teljes, tehát mentességet jelent valamennyi típusú illeték megfizetése alól. Ugyanakkor csak szűk kört illet meg, elsősorban az állami szerveket, az önkormányzatokat, az egyházakat, az egyesületeket, és egyéb hasonló szervezeteket.

Sokkal érdekesebbek számunkra a tárgyi illetékmentesség esetei, amikor a kedvezmény nem a személyhez, hanem a jogügylet tárgyához kapcsolódik. Elsőre furán hangozhat, de egy gyermeknek juttatott örökség mentessége sem a személyhez kapcsolódik, hanem magához az örökrészhez, amennyiben az egyenesági rokonok között száll át.

Emellett pedig a törvény természetesen az illetékkedvezmények rendszerét is ismeri – ezen keresztül támogatja például a fiatalok lakásvásárlását vagy teszi könnyebbé a kiskorú gyermek ingatlanörökségének megszerzését. Nézzük is meg az egyes illetéktípusokat, és a hozzájuk tartozó, Illetéktörvényben meghatározott legfontosabb mentességi eseteket!

Ajándékozási illeték

Az ajándékozás jogi szempontból ugyanolyan kötelmet keletkeztető tény, mint egy adásvétel, hiszen bár csak a megajándékozó fél teljesít szolgáltatást, ettől függetlenül a vagyonod gyarapszik, amit 30 napon belül be is kell jelentened az adóhivatalnál, majd várnod az ezzel kapcsolatos fizetési felszólítást. Az illeték alapját az ingatlan és ingó ajándékozása, valamint a vagyoni értékű jognak – például haszonélvezetnek – az ingyenes alapítása, ingyenes átengedése, vagy az arról, ellenszolgáltatás nélkül történő lemondása adhatja.

A fizetendő illeték általános mértéke a megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta, tehát az ajándékot terhelő adósság levonása után fennmaradó értékének 18%-a. Amennyiben az ajándékozás tárgya lakástulajdon és a lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog, akkor az illeték mértéke mindösszesen 9%.

Illetékmentesség ajándékozás esetén

Az egyik legfontosabb mentességi eset az egyenes ági rokonok, illetve házastársak közötti ajándékozás: ennek értelmében például a szülők, a nagyszülők és az unokák, valamint a házastársak és a bejegyzett élettársak is illetékmentesen ajándékozhatják meg egymást. Továbbá nem kell megfizetned az illetéket akkor sem, ha a testvérednek juttatsz ajándékot. Ilyen esetekben az örökbefogadás egyenrangúnak számít a vér szerinti leszármazással, a testvérek között pedig a testvéri, a féltestvéri és örökbefogadáson alapuló testvéri kapcsolatok szintén egy tekintet alá esnek.

Mentes az illeték alól a lakóház építésére alkalmas telektulajdon ajándékozása, amennyiben arra 4 éven belül lakóházat építesz.

2023. január 1.-től pedig a mentességi körbe tartozik az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozónak vagy a megajándékozottnak személyi jövedelemadót, szociális hozzájárulási adót kell fizetnie, valamint a munkavállalói értékpapír-juttatási program, illetve Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében megszerzett értékpapír is.

Öröklési illeték

Az öröklési illeték szabályai nagyon sok helyen megegyeznek az ajándékozási illetékre vonatkozó rendelkezésekkel. Közös bennük, hogy ingyenes vagyonszerzésnek minősülnek, így az Illetéktörvény is egy fejezetben tárgyalja a két jogintézményt. Az öröklési illeték tárgya az örökség, a hagyomány vagy a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló ajándékozás lehet. Az általános mérték szintén a tiszta érték után számított 18%, lakástulajdon esetében az illeték szintén 9%.

Illetékmentességek öröklés esetén

A mentességi esetek is sok átfedést mutatnak az ajándékozási illeték szabályaival, így az öröklési illeték alól is mentes a lakóház építésére alkalmas telektulajdon öröklése, ha az örökös arra 4 éven belül lakóházat épít. Emellett illetékmentességben részesül az örökhagyó egyenes ági rokona, túlélő házastársa és testvére által megszerzett örökrész. Speciális mentességi eset vonatkozik az örökhagyó mostoha- és nevelt gyermeke, illetve a mostoha- és nevelőszülője által megszerzett örökrészre, annak tiszta értékéből ugyanis 20 000 000 forint szintén mentességben részesül, akárcsak az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része.

Visszterhes vagyonátruházási illeték

Az öröklési és ajándékozási illetékkel ellentétben visszterhes vagyonátruházási illetéket visszterhes vagyonszerzések, gyakorlatilag adásvételek alkalmával kell megfizetni. Ennek az alapját ingatlannak, valamint bizonyos ingóságoknak és vagyoni értékű jogoknak az ellenszolgáltatás fejében történő megszerzése jelenti. Így főszabály szerint minden ingatlanvásárlás vagy belföldön nyilvántartásba vett gépkocsi vásárlása ebbe a körbe tartozik.

A visszterhes vagyonátruházási illeték számításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékét veszik alapul, amelynek 4%-a adja az illeték mértékét. Ingatlan vásárlása esetében, ha annak értéke az 1 milliárd forintot meghaladja, az illeték mértéke az 1 milliárd forint feletti rész tekintetében 2%-ra csökken. Az így kiszámított összeg ugyanakkor nem haladhatja meg ingatlanonként a 200 millió forintot. 

Illetékmentesség visszterhes vagyonszerzés esetén

A visszterhes vagyonszerzési illeték alóli mentesség esetei között is megtalálhatjuk a házastársak, valamint az egyenesági rokonok egymás közötti jogügyleteit, amelyek után szintén nem kell az illetéket megfizetni. Szintén tárgyi illetékmentesség illet meg, ha lakás tulajdonjogát vagy tulajdoni hányadát a CSOK felhasználásával vásárolod meg, vagy ha lakóház építésére alkalmas telektulajdont vásárolsz, és arra 4 éven belül építkezel. Illetékmentesség illeti a vállalkozó által újonnan épített új lakás tulajdonjogának megszerzését is, amennyiben annak forgalmi értéke a 15 millió forintot nem haladja meg.

Gépjármű vagyonszerzési illetékmentesség

A visszterhes vagyonátruházási illetéket valamennyi, belföldön vásárolt gépjármű és pótkocsi tulajdonjogának megszerzése esetén felszámítják. Ez kiterjed a személygépjárművek, a motorkerékpárok, az utánfutók és a lakóautók tulajdonjogának adásvétel, ajándékozás vagy öröklés útján történő megszerzésére egyaránt. Az illetéket a jármű életkora és a teljesítménye alapján számolják ki egy összetettebb módszerrel. Különös szabály, hogy a gépkocsik és a pótkocsik esetében az öröklési és az ajándékozási illeték összege a visszterhes vagyonátruházási illeték duplája.

A gépkocsikra érvényesek az általános mentességi szabályok, amelyek mellett léteznek különleges kivételek is a fizetési kötelezettség alól. Amennyiben a gépjármű vásárlása alkalmával kirótt illeték kapcsán bizonyítod, hogy azt a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatásával kapcsolatos eljárással összefüggésben fizetted meg, akkor ebben az esetben a megfizetett illetéket kérelmedre a NAV visszatéríti.

Emellett illetékmentesség illeti a gépjármű-forgalmazó vállalkozókat abban az esetben, ha előző adóévi nettó árbevételüknek legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott. Szintén nem kell illetéket fizetni, ha a gépjárműadóról szóló törvény szerinti környezetkímélő gépkocsi tulajdonjogát szerzed meg.

Hogyan lehetséges az illetékmentesség érvényesítése?

Nagyon fontos, hogy az illetékmentesség nem jár automatikusan. Főszabály szerint minden vagyonszerzést követően illetéket kell fizetnünk: amennyiben kedvezményre vagy mentességre vagy jogosult, akkor erről neked kell nyilatkozni a hatóságok felé. Például egy adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg ki kell töltened az úgynevezett B400-as nyomtatványt, amelyen a vagyonszerzés különböző adatainak bejelentésén túl a mentességek és kedvezmények jelölésére is van mód. Ami fontos, hogy az illetékszabás bejelentésére nyitva álló határidőben nyilatkoznod kell arról, ha valamilyen kedvezmény igénybevételére lennél jogosult.

Miért érdemes szakszerű jogi segítséget kérni?

Mint láthattad, a vagyonszerzési illeték mértéke jelentős összegeket tehet ki, amelyek komoly terhet jelenthetnek például egy ingatlan vásárlása során. A kedvezmények és a mentességek ráadásul nem járnak automatikusan, ezért érdemes alaposan ismerni a jogszabályi előírásokat ahhoz, hogy élni tudj a törvényes lehetőségeiddel.

Egy gyakorlott ügyvéd nemcsak a törvényi rendelkezéseket ismeri, hanem tisztában van a mentesség érvényesítésének módjaival is, kényelmesen elintéz számodra mindent, ami fizetési kötelezettség alóli mentesülésedhez szükséges. Ezen túl is folyamatosan tájékoztat lehetőségeidről: ha illetékmentességre vagy -kedvezményre nem is vagy jogosult, még mindig elérhető lehet számodra valamilyen fizetési könnyítés, például automatikus részletfizetési kedvezmény formájában.

Miért válaszd a BP Legalt?

A BP Legal gyakorlott ingatlanjogászai pontosan ismerik az Illetéktörvény felépítését, a kedvezmények és mentességek rendszerét, így minden esetben feltárják előtted az elérhető lehetőségeket, ha valamilyen úton vagy jogcímen jogosult lehetsz a jogszabályi engedményre.

Nemcsak lakások, hanem gépkocsik és más ingóságok adásvétele, ajándékozása vagy öröklése esetén egyaránt számíthatsz a támogatásunkra. Ha neked is megbízható, hatékony és professzionális jogi segítségre van szükséged, keress minket, foglalj nálunk konzultációs időpontot és találjuk meg együtt a számodra legkedvezőbb megoldást, a legelőnyösebb anyagi konstrukciót!

A BP Legalnál felkészült ügyvédek várnak, akik jogi segítséget nyújtanak minden helyzetben.

Mi történik a kapcsolatfelvétel után?

1

Az űrlap elküldése után felvesszük veled a kapcsolatot és megbeszéljük az együttműködés részleteit.

2

Igényeidnek megfelelően részletes tájékoztatást adunk az ügyintézés menetéről, időtartamáról és költségeiről.

3

Együttműködésünk során maximális ügyvédi támogatást nyújtunk, legyen szó bármilyen jogi területről.

Ezeket olvastad már?