fbpx

Közös tulajdon

A közös tulajdon általános jelenség a polgári jog világában. Az öröklési jogi szabályok következtében gyakori eset, hogy valamely, az örökhagyó által hátrahagyott vagyontárgy az örökös közös tulajdonába kerül: ez lehet ingatlan, de ingó vagyontárgy, például egy gépjármű tulajdonjoga szintén kerülhet közös tulajdonba, akárcsak egy cég üzletrésze, részvénye. 

Közös tulajdon esetén több személynek van tulajdonjoga egyidőben, ugyanazon vagyontárgy vagy vagyoni értékű jog vonatkozásában. Jellemzően nem a dolog egyes részei, hanem annak eszmei hányadai oszlanak meg közöttük. Ugyanakkor például ingatlanok esetén láthatunk példát arra, hogy a tulajdonosok használati megosztási megállapodást kötnek egymással. Ennek keretében pedig meghatározzák azt, hogy az ingatlan egyes eszmei hányadai pontosan melyik részét is jelentik az adott épületnek.

A tulajdonjog egyes részjogosítványai – a birtoklás, a használat, a hasznosítás, a hasznok szedésének és a rendelkezés joga – nem oszlanak fel a tulajdonosok között, hanem arányosan illetik meg őket. Főszabály szerint mindegyik tulajdonos élhet ezekkel a jogosultságokkal, birtokolhatja és használhatja az adott dolgot, más kérdés, hogy ez gyakorlati oldalról a legtöbbször feltételez egy konszenzust közöttük. Egyetlen korlátot az a törvényi rendelkezés jelenti, amely szerint ezt a jogot egyik tulajdonostárs sem gyakorolhatja a többiek jogainak és a dologhoz fűződő lényeges jogi érdekeinek sérelmére.

A közös tulajdon hasznainak szedése, a költségviselés és a veszélyviselés kapcsán már kézzelfoghatóbb szerepet játszik a tulajdonosok eszmei hányada: ennek arányában illetik meg a dolog hasznai a tulajdonostársakat, valamint ilyen arányban terhelik őket a dologgal kapcsolatos kiadások, kötelezettségek és ugyanilyen arányban viselik a dologban beállott kárt is.

Hasonló módon határozhatnak a közös tulajdont érintő kérdésekben: főszabályként szótöbbséggel döntenek, amikor minden tulajdonostársat tulajdoni hányada arányában illeti meg a szavazati jog. Az egész dolog feletti tulajdonjog átruházásához, vagy például az egész dolog megterheléséhez ugyanakkor már a tulajdonostársak egyhangú határozata szükséges. Saját tulajdoni hányadával viszont a tulajdonostárs önállóan jogosult rendelkezni.

További fontos szabály, hogy valamennyi tulajdonostársat elővásárlási, előbérleti és előhaszonbérleti jog illeti meg a többi tulajdonostárs tulajdoni hányada vonatkozásában, amelyet tulajdoni hányaduk arányában gyakorolhatnak. A közös tulajdon megszüntetését bármelyik tulajdonostárs követelheti. Ebben az esetben az adott dolgot elsősorban természetben kell megosztani, amennyiben ez nem lehetséges, úgy szóba jöhet például az értékesítés és az abból befolyt vételár tulajdonostársak közötti megfelelő felosztása.

Vonatkozó jogszabályok:

  • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Ötödik könyv VI. cím